INTEGRITETSPOLICY (TERMS & CONDITIONS)

1. Inledning

MedMark AB är ett företag som verkar för ökad patientsäkerhet genom att erbjuda ett läkemedelsinformationssystem för säkrare läkemedelshantering. Personuppgiftsansvarig för all behandling av de personuppgifter vi samlar in är MedMark AB (nedan kallad ”MedMark”). Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finns nedan i punkt 12. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och tveka inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor. Godkännande av denna integritetspolicy är en samtyckeshandling som innebär att du godkänner vår behandling av dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in 

Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna sköta våra kundförhållanden samt för att i vissa fall kunna göra mejlutskick. De personuppgifter vi kan komma att hantera är namn, företagsnamn, tjänstetitel, e-postadress, postadress, organisationsnummer, telefonnummer, cookies samt IP-adresser. När du har köpt en tjänst av oss sparar vi även betalningsunderlag såsom bankgiro, postgiro, eller bankkonton.  

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter 

Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt, främst direkt från dig när du kontaktar oss, använder webbplatsen och fyller i ett formulär, eller kontaktar oss via telefon eller e-post.  Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt för oss att samla in personuppgifter från tredje part, eller när vi mottar dina personuppgifter från en samarbetspartner för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.  För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter även samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för gällande lagar och förordningar.  Den rättsliga grunden till att samla in ovan personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska kunna fullgöra det avtal vi har med dig som registrerad, att vi ska kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse samt i vissa fall att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. 

4. Varför vi använder dina personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och förbereda, tillhandahålla och administrera tillgången till våra tjänster, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund.  Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla ytterligare tjänster, för att genomföra kundundersökningar, marknadsanalyser samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.  Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden.  Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, till exempel lagstiftning avseende bokföring.  

5. Vilka får ta del av dina personuppgifter  

Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part. Vi har lagt ut delar av vår IT-drift till en utomstående tjänsteleverantör och på våra servrar hos dem lagras dina personuppgifter. Om vi har fått dina personuppgifter via en samarbetspartner kan vi i vissa fall dela uppgifterna tillbaks till samarbetspartnern, i de fall du har gett ditt samtycke till det.  Inga personuppgifter kommer att behandlas utanför EU eller EES.  

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter 

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ifråga behandlas. Om ett kundförhållande upprättas och ett uppdrag har slutförts kommer vi att bevara dina personuppgifter, alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag och i enlighet med hänsyn till regler om preskription.  I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, till exempel för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.  

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter 

Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse. Alla på MedMark eller av oss anlitade konsulter, har fått instruktioner om hur personuppgifter ska hanteras för att uppfylla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och det är enbart behörig personal som har tillgång till dina personuppgifter.  Vidare garanterar vi att dina personuppgifter skyddas genom användning av brandväggar och andra system som upptäcker obehörig användning, ändring eller utlämnade av dina personuppgifter.

8. Vilka är dina rättigheter 

I egenskap av registrerad har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du när som helst kan;  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa personuppgifter, • be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga,  • begära att dina personuppgifter raderas, • be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter,  • invända mot viss behandling av personuppgifter,  • begära att flytta personuppgifter till annan tjänsteleverantör genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett skriftligt eller elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (dataportabilitet). Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan till exempel bero på bokförings- och skattelagstiftning eller annan lagstiftning. Om du vill begära någon av ovan rättigheter, vänligen skicka en undertecknad begäran inklusive kopia på id-handling per post till MedMark AB, att. Personuppgiftsombud: Joakim Engström, Arrheniusplan 12, 756 51 Uppsala, eller scanna in en undertecknad begäran inklusive id-handling till info@medmark.se.

9. Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet 

Vi hoppas att denna integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter och att du känner dig trygg med det, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot feedback och besvarar dina frågor. Vi vill även upplysa dig om att du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen för det fall du anser att vår personuppgiftsbehandling kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.  

10. Om cookies 

På vår webbplats använder vi cookies och tags för att webbplatsen ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss också av cookies för övergripande information avseende din användning av våra tjänster och produkter, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningar i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Ett exempel på en sådan ändring är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att ifall cookies inte godkänns kan några av funktionerna på webbplatsen fungera sämre och det kan hända att en del innehåll på webbplatsen inte visas korrekt.  

11. Om denna integritetspolicy 

Denna integritetspolicy gäller från och med 2021-11-01. Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig om ändringarna på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.  

12. Hur du kontaktar oss 

Vid frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med vårt personuppgiftsombud Joakim Engström, info@medmark.se. Samtliga våra kontaktuppgifter finns även tillgängliga via denna hemsida.